ul. Sieroszewskiego 1, Puławy | tel. (81) 886-38-37
ul. Sieroszewskiego 1, Puławy | tel. (81) 886-38-37

Branżowa Szkoła I stopnia

W roku szkolnym 2023/2024 zapraszamy absolwentów 8-letniej szkoły podstawowej do skorzystania z oferty edukacyjnej Zespołu Kształcenia Zawodowego w Puławach.
Kształcenie zawodowe teoretyczne i praktyczne odbywa się w najnowszych pracowniach do nauki zawodu. Po ukończeniu Branżowej Szkoły I Stopnia i zdaniu egzaminu z kwalifikacji, absolwent otrzyma dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie i uzyska wykształcenie branżowe.
Absolwenci Branżowej Szkoły I Stopnia w celu uzyskania dyplomu technika będą mogli kontynuować naukę w dwuletniej Branżowej Szkole II stopnia – gdzie uzyskają wykształcenie średnie branżowe i będą mogli przystąpić do matury.

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
Mechanik pojazdów samochodowych to najważniejszy zawód w branży samochodowej. Zawiera on połączenie wszystkich umiejętności potrzebnych w branży samochodowej od wyprodukowania samochodu, poprzez jego sprzedaż, użytkowanie, obsługę i naprawę, aż po likwidację i recykling. W trakcie nauki uczniowie uzyskują wiedzę i umiejętności z zakresu budowy, użytkowania, diagnostyki, obsługi i napraw pojazdów samochodowych.
Uzyskane w trakcie nauki umiejętności oraz udokumentowane kwalifikacje, pozwolą absolwentom podjęcie pracy w takich miejscach jak:

 • stacje obsługi pojazdów,
 • zakłady produkcyjne oraz naprawcze pojazdów samochodowych,
 • przedsiębiorstwa transportu samochodowego,
 • firmy zajmujące się likwidacją i recyklingiem pojazdów samochodowych,
 • przedsiębiorstwa doradztwa technicznego w zakresie motoryzacji.

Zajęcia praktyczne klasy o profilu mechanik pojazdów samochodowych, realizowane są w nowoczesnej pracowni samochodowej współpracującej ze stacją diagnostyczną i warsztatem działającym przy Zespole Kształcenia Zawodowego w Puławach.

ELEKTRYK
Elektryk wykonuje prace związane z montowaniem instalacji, podzespołów oraz urządzeń elektrycznych, jak również lokalizuje uszkodzenia oraz wykonuje naprawy urządzeń i maszyn elektrycznych. Wśród wielu zadań zawodowych do elektryka należy wykonywanie badań i kontroli urządzeń w procesie produkcji i eksploatacji, instalowanie, użytkowanie i obsługiwanie urządzeń energoelektronicznych oraz aparatury sterującej i pomiarowej.
W ramach zajęć uczniowie klasy o specjalności elektryk nabywają umiejętności:

 • montowania i uruchamiania maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej,
 • instalowania, użytkowania i obsługiwania układów energoelektronicznych,
 • wymiany zużytych lub uszkodzonych elementów i podzespołów maszyn i urządzeń elektrycznych, układów sterowania i zabezpieczeń,
 • wykonywania konserwacji oraz naprawy linii napowietrznych i kablowych,
 • prowadzenia konserwacji oraz naprawy układów automatyki,
 • wykonywania przeglądów technicznych, konserwacji i naprawy instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

Absolwenci klasy w zawodzie elektryk uzyskują uprawnienia kontrolno-pomiarowe (SEP) Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

MECHANIK – MONTER MASZYN I URZĄDZEŃ

Kierunek ten jest ciekawą propozycją dla osób zainteresowanych techniką i mechaniką ze zdolnościami manualnymi, mających pragnienie tworzenia od podstaw do samego końca, skomplikowanych technicznie przedmiotów, mających wyobraźnię przestrzenną, potrafiących działać zadaniowo, samodzielnie i zespołowo. Zawód, który uzyskasz jest dobrą podstawą do rozszerzania swoich kwalifikacji zawodowych na różnych frontach. Występuje on w przemyśle pod wieloma nazwami, takimi jak: montażysta, mechanik, operator urządzeń, konserwator czy przedstawiciel handlowy. Wybór tego kierunku da Ci szeroki wachlarz możliwości zawodowych!

Zawód mechanik-monter maszyn i urządzeń należy do bardzo często spotykanych w sferze zatrudnienia. Dominującym układem czynności w zawodzie są prace montażowe i remontowe, które wykonuje pracownik zajmujący się wytwarzaniem, konserwacją, naprawą i eksploatacją maszyn i urządzeń mechanicznych. Praca mechanika-montera maszyn i urządzeń wymaga na ogół zespołowego działania i oparta jest na współpracy. Ze względu na spełniane funkcje produkcyjne i usługowe, absolwenci tego zawodu znajdują zatrudnienie przede wszystkim w przedsiębiorstwach przemysłu metalowego i maszynowego, przedsiębiorstwach obsługowo-naprawczych, a także w innych działach gospodarki, zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją urządzeń technicznych.

Zakres zadań zawodowych mechanika-montera maszyn i urządzeń jest obszerny i zróżnicowany, obejmuje m.in.

 • wykonywanie podstawowych operacji ślusarskich,
 • instalowanie, uruchamianie i przemieszczanie maszyn i urządzeń,
 • wykonywanie i naprawianie typowych części maszyn,
 • przeprowadzanie przeglądów technicznych, napraw bieżących, średnich i głównych maszyn i urządzeń,
 • ocenianie stanu technicznego maszyn i urządzeń z wykorzystaniem badań diagnostycznych,
 • wykonywanie prac montażowych i kontrolnych w cyklu produkcyjnym maszyn i urządzeń,
 • naprawianie i konserwowanie maszyn i urządzeń mechanicznych,
 • kontrolowanie maszyn i urządzeń po naprawie, regulowanie i ustawianie według żądanych parametrów eksploatacyjnych,
 • sporządzanie uproszczonych kalkulacji kosztów wytwarzania i naprawiania maszyn i urządzeń.

W warunkach ciągłego unowocześniania procesów wytwarzania i eksploatacji obiektów technicznych należy oczekiwać, że mechanik-monter maszyn i urządzeń będzie miał do czynienia z maszynami i technologiami różnych generacji. Stąd też jego wykształcenie w zakresie podstawowej wiedzy i umiejętności będzie stanowić podbudowę do specjalizacji, doskonalenia i przekwalifikowania zawodowego. Specjalizacja zawodowa, ukierunkowana na określony rodzaj maszyn i urządzeń, umożliwia absolwentowi podjęcie zatrudnienia i realizację zadań zawodowych w konkretnym miejscu pracy. Jednak wraz ze zmianami wynikającymi z postępu naukowo – technicznego, szczegółowa wiedza i umiejętności dezaktualizują się. W związku z powyższym istnieje potrzeba uwzględniania, w toku szerokoprofilowego kształcenia w zawodzie, umiejętności rozwiązywania zadań nietypowych, dostosowywania się do zmieniających się sytuacji oraz stałego doskonalenia kwalifikacji.

Skip to content