ul. Sieroszewskiego 1, Puławy | tel. (81) 886-38-37
ul. Sieroszewskiego 1, Puławy | tel. (81) 886-38-37

Projekty EFS

Wraz z Powiatem Puławskim zajęliśmy I miejsce w rankingu wniosków o dofinansowanie projektu pt.” Razem możemy więcej. Rozwój oferty szkół zawodowych w Powiecie Puławskim” w ramach konkursu nr 2/POKL/9.2/2011 z liczbą 81,5 pkt. Kwota dofinansowania to 440 496,00 zł.

 

Od września rozpoczął się nabór kandydatów (uczniów) na kursy:

 1.Nowoczesna obróbka metali z wykorzystaniem maszyn sterowanych numerycznie

2.Nowoczesne technologie w budownictwie

3.Programowanie w elektronice z wykorzystaniem nowoczesnych technologii

4.Projektowanie i wykonywanie sieci hydraulicznych z wykorzystaniem energii odnawialnej oraz orientacją   materiałową

5.Projektowanie i wykonywanie konstrukcji metalowych z orientacją materiałową

 

ZAKOŃCZONO KURSY DLA UCZNIÓW Z EFS

 

Centrum Kształcenia Zawodowego w Puławach przygotowało i realizowało projekt, w ramach którego odbywały się bezpłatne kursy zawodowe, doradztwo zawodowe oraz praktyki dla dorosłych uczniów szkół zawodowych z terenu Powiatu Puławskiego.

 

Oferta realizowana była w ramach projektu “Uczeń z kwalifikacjami. Uzupełnienie podstawowej oferty kształcenia zawodowego w Powiecie Puławskim.” dzięki dofinansowaniu otrzymanemu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

 
W zaproponowanych zajęciach łącznie udział wzięło 66 uczniów z pięciu szkół prowadzących kształcenie zawodowe. Zajęcia odbywały się w dni robocze w godzinach popołudniowych oraz w weekendy.

Na kursach zawodowych można było zdobyć nowe umiejętności w zakresie obsługi wózka jezdniowego z napędem spalinowym i elektrycznym, obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie oraz spawania metodą MAG lub TIG w stopniu podstawowym. W ramach projektu zorganizowano także dla wszystkich uczestników doradztwo zawodowe. Dla zainteresowanych uczniów istniała również możliwość odbycia praktyki zawodowej po ukończeniu wybranego kursu.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

 

ZAKOŃCZONO PROJEKT z EFS!

 

Projekt “Wykwalifikowany pracownik atutem Lubelszczyzny. Szkolenia zawodowe podnoszące kwalifikacje pracowników ” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw w regionie.
Realizatorem projektu było Centrum Kształcenia Zawodowego w Puławach.

Celem głównym projektu było podniesienie kwalifikacji pracowników zamieszkałych lub pracujących na terenie województwa lubelskiego zatrudnionych w branżach, w których obserwuje się ciągły brak dobrze wykwalifikowanej kadry. Zostanie on osiągnięty poprzez następujące cele szczegółowe:

– wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych,

– podniesienie świadomości pracowników w zakresie posiadanych kwalifikacji zawodowych i konieczności dalszego ich rozwoju dla podnoszenia własnej atrakcyjności zawodowej,

– upowszechnianie szkoleń, jako narzędzia podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

W ramach projektu zrealizowanych zostało 13 kursów zawodowych dla osób pracujących, powyżej 18 roku życia, pochodzących z województwa lubelskiego – zamieszkałych (zameldowanych) lub pracujących na terenie województwa lubelskiego, wykonujących pracę na podstawie umowy o pracę lub na podstawie umów cywilno-prawnych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych lub podwyższeniem kwalifikacji poza godzinami pracy i poza miejscem pracy.

Zakres tematyczny kursów:

Operator wózka jezdniowego z napędem spalinowym i elektrycznym
realizowany według programu nauczania B/120/XI/2007; U/112/XI/2007;1506/XI/2007-wydanyego przez Ośrodek Doskonalenia Kadr Mysłowice.

Absolwent otrzymał:
zaświadczenie o ukończeniu kursu,
certyfikat w języku polskim i angielskim,
zezwolenie na kierowanie wózkami jezdniowymi z napędem silnikowym,
zaświadczenie dot. bezpiecznej wymiany butli.

Operator obrabiarek sterowanych numerycznie
Uczestnik nabył umiejętności:
posługiwania się dokumentacją techniczną,
instrukcjami obsługi maszyn i urządzeń,
wykonywania i czytania rysunku technicznego,
dobierania narzędzi skrawających do wykonywania operacji na obrabiarkach konwencjonalnych i sterowanych numerycznie,
dobierania parametrów toczenia,
frezowania,
wiercenia,
szlifowania,
dobierania oprzyrządowania technologicznego obrabiarek,
przygotowania obrabiarki CNC do realizacji programu obróbki,
przeprowadzenia programu obróbki,
przeprowadzania kontroli jakości wyrobów,
podstawowe zasady BHP i ppoż. przy obsłudze maszyn CNC.

Projektowanie komputerowe z wykorzystaniem programu AutoCad
Uczestnik nabył umiejętności sprawnego tworzenia rysunku technicznego poprzez zdobyte umiejętności prawidłowego wymiarowania,
kreślenia i detalowania.

Absolwent otrzymał zaświadczenie wydane zgodnie z MEN.

Podstawowy kurs spawania/metoda MAG/
kurs prowadzony według wytycznych Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach Nr W-IS-41.
Absolwent otrzymał:

książeczkę spawacza i świadectwo Egzaminu Spawacza wydane przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach.

Podstawowy kurs spawania/metoda TIG/
kurs prowadzony według wytycznych Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach Nr W-IS-41.

Ponadpodstawowy kurs spawania/metoda MAG
Kurs spawania blach spoinami czołowymi – dla osób, które ukończyły kurs spawania blach spoinami pachwinowymi.

Ponadpodstawowy kurs spawania/metoda TIG/
Kurs spawania blach spoinami czołowymi – dla osób, które ukończyły kurs spawania blach spoinami pachwinowymi.

Warunki uczestnictwa w kursach:

Spełnienie wymogów formalnych:
uczestnikiem kursu może być osoba pracująca, powyżej 18 roku życia,
pochodząca z województwa lubelskiego
– zamieszkała (zameldowana) lub pracująca na terenie województwa lubelskiego,
wykonująca pracę na podstawie umowy o pracę lub na podstawie umów cywilno-prawnych, która z własnej inicjatywy jest zainteresowana nabyciem nowych lub podwyższeniem kwalifikacji poza godzinami pracy i poza miejscem pracy. 

Skip to content