ul. Sieroszewskiego 1, Puławy | tel. (81) 886-38-37
ul. Sieroszewskiego 1, Puławy | tel. (81) 886-38-37

Ogólne zasady bezpieczeństwa w Zkz w Puławach – od 1 września 2020 r.

Sytuacja epidemiczna w naszym kraju, sprawia, że wszyscy jesteśmy zobowiązani przestrzegać zasad higieny oraz procedur ograniczających ryzyko zarażenia się koronawirusem.
W trosce o uczniów oraz pracowników, na podstawie wytycznych MEN, GIS i MZ jako Dyrektor szkoły odpowiedzialny za bezpieczeństwo naszych uczniów, wdrożyłem wiele procedur postępowania i zachowania w sytuacjach szkolnych. Wszystkie zostaną Państwu przesłane przez e-dziennik, bardzo proszę o zapoznanie się z nimi i ścisłe ich przestrzeganie.

Ogólne zasady bezpieczeństwa i organizacji pracy ZKZ:
1. Do szkoły może uczęszczać tylko uczeń zdrowy, bez objawów wskazujących na infekcję dróg oddechowych.
2. Do placówki nie będzie przyjęty uczeń, którego domownik odbywa kwarantannę. Rodzic/prawny opiekun ucznia, ma obowiązek niezwłocznie zgłosić wychowawcy klasy, dyrektorowi szkoły fakt odbywania przez domownika kwarantanny, jeżeli taka sytuacja zaistnieje, pod rygorem odpowiedzialności za zagrożenie bezpieczeństwa zdrowia i życia osób trzecich.
3. W sytuacjach wymagających osobistego załatwienia sprawy np. w sekretariacie, na teren budynku mogą wejść interesanci po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu pod numerem tel. (81) 886 38 37 i po dokonaniu dezynfekcji rąk oraz założeniu ochrony na nos i usta.
4. W uzasadnionym podejrzeniu, że uczeń przebywający w szkole jest chory (np. wysoka temperatura) i może zarażać innych, zostanie on umieszczony w izolatorium – zgodnie z procedurami obowiązującymi w placówce, a rodzice zostaną poproszeni o niezwłoczny kontakt z lekarzem i osobisty odbiór ucznia ze szkoły własnym środkiem lokomocji.
5. W szkole obowiązuje noszenie maseczek na terenie przestrzeni wspólnych.
6. Uczeń do szkoły przynosi przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mają znajdować się na ławce szkolnej ucznia. Uczeń nie może wymieniać się pomocami dydaktycznymi i przyborami z innymi kolegami oraz nie może ich pożyczać.

Podstawowym warunkiem skuteczności ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa jest rygorystyczne przestrzeganie zasad higieny osobistej. Konieczne jest również bieżące śledzenie komunikatów GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacji przesyłanych przez dyrektora szkoły lub wychowawców. Wszelkie informacje o zagrożeniu koronawirusem oraz o sposobach zapobiegania można znaleźć na stronie https://gis.gov.pl/Aktualnosci.

Skip to content